ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Sunday, January 31, 2010

ఇది త్యజించు... { గీతాంజలి ~ 11 }

ఈ గానా భజానా జప తపాలని త్యజించు
తలుపులన్నీ మూసుకుని ఈ ఏకాంత మందిరంలో
మూలన చీకట్లో ఎవరిని పూజిస్తున్నావు?
నీ కళ్ళు తెరువు, నీ దేవుడు నీ ముందు సాక్షాత్కరించలేదు!

ఎక్కడ రైతు కటిక నేలని దున్నుతున్నాడో
ఎక్కడ బాటలు పరచు వాడు రాళ్ళని బద్ధలుకొడుతున్నాడో అక్కడ ఆతను ఉంటాడు.
వాళ్ళతో ఎండలోనూ వానలోనూ ఉంటాడు.
ఆతని వస్త్రాలు దుమ్ముతో కప్పబడి ఉంటాయి.
నీ పవిత్రమైన తొడుగుని త్యజించు, అతనిలా ఈ మురికి నేల మీదకి రా!

విముక్తా? ఎక్కడ దొరుకుతుందీ విముక్తి?
ఆ ప్రభువు తనంతట తాను ఈ సృష్టి బంధనాలతో ఆనందంగా పెనవేసుకున్నాడు.
ఆతడు మనకెప్పటికీ బంధీయే.

నీ ధ్యాన ముద్ర నుండి బయటకి రా, నీ పూలనీ ధూపాన్నీ త్యజించు.
నీ వస్త్రాలు చినిగితేనో, మరకలైతేనో జరిగే హాని ఏముంది?
పరిశ్రమతోనూ నీ కనుబొమ్మలపై చిందించే స్వేదంతోనూ ఆతనిని కలువు
ఆతని పక్కనే నిలబడు.
Leave this chanting and singing and telling of beads! Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee!

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put of thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil!

Deliverance? Where is this deliverance to be found? Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation; he is bound with us all for ever.

Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense! What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow.

Wednesday, January 27, 2010

నిర్గతి... { గీతాంజలి ~ 10 }

ఎక్కడైతే అనాధలు దీనులు అసహాయులు నివసిస్తారో
అక్కడే నీవు పాదాలు మోపుతావు. అక్కడే నీ పాద పీఠం.

నేను నీకు ప్రణమిల్లడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు,
ఎక్కడ అనాధలు దీనులు అసహాయులు మధ్య నీ పాదాలు మోపుతావో,
నా ప్రణతి ఆ లోతుకి చేరుకోలేకపోతుంది.

ఆశ్రితుల వస్త్రాలలో ఎక్కడైతే నీవు అనాధలు దీనులు అసహాయులు మధ్య
నడుస్తున్నావో అక్కడికి అతిశయం ఆశ్రయించలేదు.

ఎక్కడైతే నీవు తోడులేని వారితో సావాసం చేస్తావో,
ప్రభూ!అక్కడికి నా హృదయం తన దారిని ఎప్పటికీ కనుగొనలేదు.
Here is thy footstool and there rest thy feet where live the poorest, and lowliest, and lost.

When I try to bow to thee, my obeisance cannot reach down to the depth where thy feet rest among the poorest, and lowliest, and lost.

Pride can never approach to where thou walkest in the clothes of the humble among the poorest, and lowliest, and lost.

My heart can never find its way to where thou keepest company with the companionless among the poorest, the lowliest, and the lost.