ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Tuesday, April 15, 2008

ఎప్పటిదాకా ఈ పరుగు?


మనసు అను క్షణం నీ కోసం పరుగులు తీస్తుంది
అలసట తెలియకూడదని కబుర్లు చెప్తూ నేనూ దానితో...
.
.
మెరిసీ మెరిసి అలసిన సూరీణ్ని పడమర తన లోయలో దాచుకొంటోంది
నిత్యం పరుగులు తీసే గోదారికీ సంద్రం చేతులు చాస్తుంది
చీకట్లో మగ్గే నింగికీ జాబిల్లి జాబునిస్తుంది

మరి నా నిరీక్షణ ఎప్పుడు ఫలిస్తుంది...?
నీ సంగమంలో ఈ పరుగు ఎప్పుడు నిలుస్తుంది...?

ఆ క్షణాలిచ్చే మధురానుభూతితో
నడవగలను జీవితాంతం నీతో

నేనిక పరుగెట్టలేను...

Tuesday, April 1, 2008

ఏదీ నీ తోడని..?!!!ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంది
ఎటువైపు చూసినా జాబిల్లి జాడ తెలియడం లేదు
చుక్కల ఆనవాలూ లేదు
చల్ల గాలి నేనున్నానంటూ నా భుజం తడుతుంది,దానికి నా పరిస్థితి అర్ధమైనట్టు!!

నా చూపులు సర్దుకున్నాయి...

నా ముందు చేతిలో చేయి వేసుకుని నడుస్తున్న భామ్మ, తాత,
...కలిసిన ఆ చేతులకు ఎన్నేళ్ళో?!
బెంచి మీద కూర్చుని దగ్గరితనపు మైమరపులో కొత్తగా పెళ్ళైన జంట,
...దగ్గరితనపు భాష అనుభవించేవాళ్ళకే తెలుస్తుందేమో?!!
దారికి అడ్డంపడుతూ ఆడుకుంటున్న కుక్కలు,
గాలికి ఊగుతున్న ఉయ్యాలల జోడి,
తేలుతున్న ఊగుడు బల్ల...

నా ఎదురు పడుతూ పదే పదే నా ఒంటరితనాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాయి...

ఏదీ నీ తోడని..?!!!

నేను నడుస్తూనే ఉన్నాను....


--------------------------------------------------
ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంది
ఎటువైపు చూసినా జాబిల్లి జాడ తెలియడం లేదు
చుక్కల ఆనవాలూ లేదు
చల్ల గాలి నేనున్నానంటూ నా భుజం తడుతుంది,దానికి నా పరిస్థితి అర్ధమైనట్టు!!

నా చూపులు సర్దుకున్నాయి...

మా ఇంటి ముందున్న పార్క్లో నడుస్తున్నాను....

నా ముందు చేతిలో చేయి వేసుకుని నడుస్తున్న భామ్మ, తాత,
(నాలో నేను... కలిసిన ఆ చేతులకు ఎన్నేళ్ళో?!)
బెంచి మీద కూర్చుని దగ్గరితనపు మైమరపులో కొత్తగా పెళ్ళైన జంట,
(...దగ్గరితనపు భాష అనుభవించేవాళ్ళకే తెలుస్తుందేమో?!! )
దారికి అడ్డంపడుతూ ఆడుకుంటున్న కుక్కలు,
గాలికి ఊగుతున్న ఉయ్యాలల జోడి,
తేలుతున్న ఊగుడు బల్ల...

నా ఎదురు పడుతూ పదే పదే నా ఒంటరితనాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాయి...

ఏదీ నీ తోడని..?!!!

నేను నడుస్తూనే ఉన్నాను....