ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Sunday, July 14, 2013

లాలి - ఊగూ ఉయ్యాల

చిన్నీ కృష్ణుడంట చిలిపీ కృష్ణుడంట
దొంగా కృష్ణుడంట మాయల కృష్ణుడంట
ఆటలు ఆపడంట నిదురే పోడంట
ఏమీ చేతునంట ఏమీ చేతునంట
లలలలల్లాయీ లలలలల్లాయీ
జోజోజోజోజో లాలీ
.
.
.
.
లాలీ జో జో... జో జో లాలా...

వేకువలో  చీకటిలో జగమూగే ఉయ్యాల
ఆగదురా ఆగదురా ఊగే ఉయ్యాలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

కలిమైనా లేమైనా ఊగూ ఉయ్యాల
ఆపకురా ఆపకురా ఆశల ఉయ్యాలా 
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

కయ్యాల్లో నెయ్యాల్లో ఊగూ ఉయ్యాల
వదలకురా వదలకురా కూరిమి జంపాలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

నిజమైనా కలయైనా ఊగూ ఉయ్యాల
తేలాలా తేలాలా ఊహల డోలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

ఏమైనా ఏదైనా ఊగూ ఉయ్యాల
సాగాలా సాగాలా మనుగడ నిలిచేలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

వేకువలో  చీకటిలో జగమూగే ఉయ్యాల
ఆగదురా ఆగదురా ఊగే ఉయ్యాలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో
 చిత్రం indkids.com  వారి సౌజన్యంతో