ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Tuesday, June 4, 2013

లాలి - రేవగలుచిన్నారీ చిన్నయ్యా చిన్నారీ కన్నయ్యా జో జో.. జో జో
చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యా
పగలేమిటి?
రేయేమిటి?
చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యా
పగలేమిటి?
రేయేమిటి?
ఆహ? పగలేమిటి?! రేయేమిటి?!
చిన్నారీ చిన్నయ్యా 
నీ మెలకువే నాకు పగలు నీ మెలకువే నాకు పగలు
మా ఇంటా సూరీడువి జో జో.. జో జో
మరి రేయేమిటి? రేయేమిటి?
చిన్నారీ కన్నయ్యా
నీ నిదురే నాకు రేయి నీ నిదురే నాకు రేయి
నా కంటీ జాబిలివి జో జో.. జో జో
చిన్నారీ చిన్నయ్యా జో జో
చిన్నారీ కన్నయ్యా జో జో
మా ఇంటా సూరీడువి జో జో
నా కంటీ జాబిలివి జో జో
జో జో.. జో జో.. జో జో


 చిత్రం indkids.com వారి సౌజన్యంతో