ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Monday, September 20, 2010

హృదయాంతర్యామీ! { గీతాంజలి ~ 20 }

అయ్యో,కమలం వికసించిన రోజు,నా మనసు పరిపరి విధాలుగా పోయినదే
నేనది తెలుసుకోలేకపోయాను
నా పూల బుట్ట ఖాళీగా, ఆ కమలం గమనింపబడకుండా ఉండిపోయాయి
మధ్యమధ్యన ఏదో వ్యాకులత నను తాకగా, నా కల నుండి ఉలికిపడి లేచి
దక్షిణ గాలులలో వింత పరిమళాల తీయని జాడనేదో అనుభవించాను
ఆ అస్పష్ట తీయదనం నా హృదయంలో తీరని ఆశని రగల్చి వేదనకి గురి చేసింది
ఆ ఆశ నాకు వేసవి ముగియడానికి తాపంతో చేసే శ్వాసలా అనిపించింది

నాకు తెలియకపోయింది అపుడు అది చాలా చేరువలో ఉందని, అది నాదేనని, ఇంకా
ఆ పరిపూర్ణ మాధుర్యమే నా హృదయపు లోతుల్లో మొగ్గ తొడిగిందని...చావా కిరణ్ అనువాదం ఇక్కడ


On the day when the lotus bloomed, alas, my mind was straying,
and I knew it not. My basket was empty and the flower remained unheeded.
Only now and again a sadness fell upon me, and I started up from my
dream and felt a sweet trace of a strange fragrance in the south wind.
That vague sweetness made my heart ache with longing and it seemed to
me that is was the eager breath of the summer seeking for its completion.
I knew not then that it was so near, that it was mine, and that this
perfect sweetness had blossomed in the depth of my own heart.

No comments: