ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Saturday, September 25, 2010

సాగనీ నావ { గీతాంజలి ~ 21 }


నా నావని సాగర ప్రవేశం చేయాలి.
తీరం వద్దే గడియలు బడలికగా దాటిపోతున్నాయే! అయ్యో!

వసంతం విరబూసి సెలవు తీసుకుంది.
ఇప్పుడేమో నేను వాడిపోయి వ్యర్ధమైన పూల భారంతో విడువలేక వేచి ఉన్నాను.

అలలు ఘోషిల్లుచున్నాయి, ఒడ్డున ఛాయాతరువుల దారుల్లో పండుటాకులు రెపరెపలాడుతూ రాలుతున్నాయి.

ఏ శూన్యతలోకి తదేకంగా చూస్తున్నావు? సుదూరాన ఆ తీరం నుండి తేలే సరాగపు స్వరాలతో గాలిలో గతిస్తున్న పులకరింత నిను తాకడం లేదూ?చావా కిరణ్ అనువాదం ఇక్కడI must launch out my boat. The languid hours pass by on the shore---Alas for me!

The spring has done its flowering and taken leave. And now with the burden of faded futile flowers I wait and linger.

The waves have become clamorous, and upon the bank in the shady lane the yellow leaves flutter and fall.

What emptiness do you gaze upon! Do you not feel a thrill passing through the air with the notes of the far-away song floating from the other shore?

No comments: