ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Tuesday, September 28, 2010

ఎక్కడ ఉన్నావు నేస్తమా? { గీతాంజలి ~ 23 }

ఈ తుఫాను రేయి నీ ప్రేమ యాత్ర లో ఎక్కడ ఉన్నావు, నా నేస్తమా?
నింగి నిస్పృహతో నిట్టూర్చుతుంది.

ఈ రేయి నాకు కునుకు లేదు.
అప్పుడప్పుడూ తలుపు తెరచి చీకటిన నీకై వేచి చూస్తున్నాను, నేస్తమా!

నా ఎదుట ఎమీ కాన రావడం లేదు.
నువ్వు ఎక్కడున్నావో అని మథనపడుతున్నాను.

నా చెంత చేరడానికి
ఏ కాళ నదీ మసక తీరాన్నో,
కాఱడివి అంచుల్లోనో,
కటిక చీకటి చిక్కుల గుండానో నీ గమనాన్ని సాగిస్తున్నావా, నా నేస్తమా?చావా కిరణ్ అనువాదం ఇక్కడ
Art thou abroad on this stormy night on thy journey of love, my friend? The sky groans like one in despair.

I have no sleep tonight. Ever and again I open my door and look out on the darkness, my friend!

I can see nothing before me. I wonder where lies thy path!

By what dim shore of the ink-black river, by what far edge of the frowning forest, through what mazy depth of gloom art thou threading thy course to come to me, my friend?

No comments: